.: Výroční zpráva o činnosti školy v roce 2003/2004 :.

Část I.
Základnícharakteristika školy

Část II.
Údaje o pracovnících školy

Část III.
Výsledky výchovy a vzdělávání

Část IV.
Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí

Část V.
Rozhodnutí ředitele

Část VI.
Další údaje o škole

Část VIII.
Hodnocení minimálního preventivního programu

Část IX.
Zhodnocení a závěrČást I.
Základní charakteristika školy

Škola Základní škola
Zřizovatel Obec Moravské Knínice
Ředitel školy Mgr. Jana Halouzková
Druhy zařízení 1. stupeň, MŠ, ŠJ, ŠD


c. Málotřídní školy

Školní rok
2002/2003
Málotřídní ZŠ
Počet tříd Počet ročníků Počet žáků Průměrný počet
žáků na třídu
2 5 28 14

d. Celkový počet žáků v 1. ročníku: 8

e. Rada školy: ne

f. Zvolený vzdělávací program:

Název vzdělávacího programu Číslo jednací V ročníku
Obecná škola 12035/97-20 1. - 5.

g. Školní jídelna, která je součástí školy

Typ jídelny
dle výkazu V17-01
Počet Počet strávníků
žáci a děti škol. pracovníci ostatní
ŠJ s kuchyní (v MŠ) 1 21 4 15
ŠJ bez kuchyně 1 19 2

Počet pracovníků jídelny k 15. 10. 2002

Fyzické osoby 2
Přepočtení na plně zaměstnané 1,4

h. Školní družina, která je součástí školy

Školní družina počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD
celkem 1 15 fyz.: 1 přepoč.: 0,50

Z činnosti školní družinyČást II.
Údaje o pracovnících školy

Odborná a pedagogická způsobilost

Celkový počet pedagogických pracovníků 3 / 3,0 100%
Z toho odborně a pedagogicky způsobilých 2 / 1,54 66% / 50%

Věkové složení pedagogických pracovníků

Věk Muži Ženy
do 35 let - -
35 - 50 let - 2
nad 50 let - 1
Pracující důchodce nepobírající důchod - -
Pracující důchodce pobírající důchod - -
Celkem - 3
Rodičovská dovolená - -


Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy

Typ kurzu Počet
VV - Tématické dílny 4x - 12 hod.
HV - 1. stupeň 1 uč. - 16 hod.
HV - MŠ 2 uč. - 16 hod.
HV, TV - Country tance 1 uč. - 8 hod.
INDOŠ - školení správců 1 uč. - 1 týden
Informatika 1 uč. - 12 hod.
SVOD - Občan 1 uč. - 9 hod.
AZŠ - Prachatice 1 uč. - 3 dny
Kurz AJ 2 uč. - 8 dní
Jak se tvoří projekty 1 uč. - 4 hod.
Splývavé čtení, pravopis 1 uč. - 8 hod.
Nový ZP 1 uč. - 1 den
Civilní ochrana 1 uč. - 1 den
Školní vzdělávací program 2 uč. - 5 dnů
Kritické myšlení 3 uč. - 6 dnů
Seminář ředitelů 1 uč. - 2 dny
Celkem: 16 seminářů - kurzů 5 uč.

Romský asistent: neČást III.
Výsledky výchovy a vzdělávání

1. Celkové hodnocení a klasifikace žáků

Ročník Počet žáků Prospělo
1. 8 8
2. 2 2
3. 5 5
4. 8 8
5. 5 5
Celkem za školu 28 28

2. Snížený stupeň z chování

Stupeň chování Počet Procento
2 - -
3 - -

3. Celkový počet neomluvených hodin na škole: 0

4. Údaje o příjímacím řízení na školu

Školní rok 2002/2003
Přihlášen -
Přijat -


Část IV.
Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí

Provedené kontroly:

Poslední inspekce proběhla ve dnech 22. - 23.10.2002.

Část V.
Rozhodnutí ředitele

Rozhodnutí ředitele Počet Odvolání
o odkladu povinné školní docházky 1 -
o dodatečném odložení povinné školní docházky - -
další - -

Počet žáků přihlášených do 1. ročníku 2003/2004: 9

Počet žáků přihlášených do 1. ročníku 2004/2005: 7Část VI.
Další údaje o škole

Mimoškolní aktivity

Účast školy v soutěžích, olympiádách

Spolupráce školy s dalšími subjekty

Účast žáků a pedagogů na životě obce

Spolupráce s PC

Zapojení školy do projektů

Péče o talentované žáky

Péče o problémové žáky

Kroužky při ZŠ

Název kroužku Počet žáků
Angličtina - pro děti 17
Aerobik - v MŠ 8
Moderní gymnastika 13
Práce spočítačem 19
Výtvarný 12
Taneční - country 10
Keramický - MŠ 20

Škola poskytuje prostory pro výuku ZUŠ v Kuřimi - hra na klávesy a zobcovou flétnu,
organizuje sběr plastových lahví a sběr starého papíru.

Část VIII.
Hodnocení Minimálního preventivního programu

Minimální preventivní program byl vkomponován do vyučovacích předmětů a do ŠVP v mateřské škole - vzhledem k věku žáků a dětí, sociálně patologické jevy se ve škole neobjevují.Část IX.
Zhodnocení a závěr

Každoroční svojí činností usilujeme o to, dokázat, že i málotřídní škola má svoje místo na slunci, důstojnost, vážnost, existenceschopnost a potřebnost.

Integrované MŠ a ZŠ svojí společnou činností dokázaly, že je možné,aby i při své různosti vznikla nová, dobře spolupracující skupina lidí, která dokáže téměř nemožné.

Myslím si, že tento krok jsme zvládli všichni,dobře a bez problémů.Velmi děkuji všem svým kolegyním, bez jejichž pracovitosti, ochoty a obětavosti by toto vše nebylo.

Dík patří rodičům, kteří naše činnosti chápali, podporovali a při některých akcích vydatně pomáhali. Děkuji všem, kteří vedli zájmové kroužky v centru volného času a obětovali svůj volný čas.

Závěrem si nechávám poděkování Obecnímu úřadu v Moravských Knínicích - bez jejichž pomoci v mnoha situacích by se mi nepracovalo lehce.

Moje poděkování patří i pracovníkům odboru školství KÚ JMK pro Brno-venkov a pracovnicím MěÚ v Kuřimi, které se starají o školství.

Protože odcházím do důchodu, přeji škole v Moravských Knínicích dlouhý, bohatý a úspěšný život.
V Moravských Knínicích 26. července 2004

Mgr. Jana Halouzková
ředitelka školy