.: Výroční zpráva o činnosti školy v roce 2003/2004 :.

Část I.
Základní charakteristika školy

Část II.
Výsledky výchovy a vzdělávání

Část III.
Další údaje o škole

Část IV.
Výkon státní správy

Část V.
Údaje o pracovnících školy

Část VI.
Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí

Část VII.
Změny ve vedení školy

Část VIII.
Zhodnocení a závěrČást I.
Základní charakteristika školy

Název školy Mateřská škola - součást ZŠ
Zřizovatel Obec Moravské Knínice
Ředitel školy Mgr. Jana Halouzková
Provoz školy Celodenní
Provoz tříd Jednotřídní
Sdružení na škole Sdružení rodičů, Centrum volného času
Školní rok
2002/2003
Počet tříd Počet dětí Počet dětí
na jednu třídu
Počet dětí
naučitele
Průměrná
docházka v %
Počet dětí na 5 dní 
v měsíci*
Počet dětí
zaměst. matky
Počet dětí
nezaměst. matky
a MD
tř. standartní 1 21 21 - 19,4 0 10 11
tř. spec. - logo - - - - - - - -
tř. se spec. zam. - - - - - - - -
tř. internátní - - - - - - - -
Celkem 1 21 21 - 19,4 0 10 11
* dle zákona 271/2001Sb

Část II.
Výsledky výchovy a vzdělávání

a) Zaměření mateřské školy

Centrum volného času

- využití volného času společně s žáky školy v zájmových kroužcích jako prevence negativních jevů: výtvarný, gymnastický, aerobik, keramický, angličtiny.

Záměr školy:

vybudovat další možnosti využití odpoledních hodin především v jazykových a sportovních aktivitách.

b) Věkové složení dětí

  Počet dětí
do 3 let (nar. 1.9.2000 a později) 2
3letí (nar. 1.9.1999 - 31.8.2000) 6
4letí (nar. 1.9.1998 - 31.8.1999) 5
5letí (nar. 1.9.1997 - 31.8.1998) 7
starší (nar.31.8.1997 a dříve) 1

c) Odklad povinné školní docházky

Celkem: 1

d) Péče o integrované děti

Celkem: 0

e) Školy v přírodě

Celkem: 0

Část III.
Další údaje o škole

Z celkového počtu 21 se 15 dětí se účastnilo celoročního keramického kroužku, který probíhal v dopoledních hodinách v budově školy pod vedením učitelky DDM v Kuřimi. Dvě předškolní děti se účastnily plaveckého výcviku - společně se ZŠ. Na MŠ probíhal zájmový kroužek aerobiku, který navštěvovala děvčata ze ZŠ. Děti z MŠ navštěvovaly kroužky centra volného času při ZŠ.

Kulturní a společenské akce probíhaly společně se ZŠ, spolupracovali jsme s MŠ v Jinačovicích, především při návštěvách divadelních představení v Brně. Ke dni dětí jsme zajistili na školní zahradu skákací hrad, pro maminky ke dni matek jsme uspořádali zahradní slavnost se zajímavými soutěžemi.Část IV.
Výkon státní správy

Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele podle zákona č.564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, v platném znění, §3, odst.2, písm.c.

Rozhodnutí ředitele Počet
Přijetí dítěte do MŠ 9
Ukončení docházky dítěte 7
Odvolání 0


Část V.
Údaje o pracovnících školy

1. Kvalifikovanost učitelů ve školním roce 2003/2004

Celková situace,její hodnocení

Vzdělání - nejvyšší dosažené Počet učitelů
Střední pedagogická škola 1
VŠ - předškolní výchova -
VŠ - speciální pedagogika -
Jiné 1

2. Kvalifikovanost

Počet fyzických osob Přepočtený počet %
Kvalifikovaní pracovníci 1 1 50 %

3. Věkové složení všech přepočtených pedagogických pracovníků (ne fyzických)

do 35 let 35 - 50 let nad 50 let důchodci celkem
Počet - 2 - - 2

4. Absolventi středních pedagogických škol (jejich počet), kteří nastoupili na školu : 0

5. Pedagogičtí pracovníci na mateřské dovolené : 0

6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků

(včetně řídících pracovníků školy)
Typ kurzu Počet zúčastněných
Hudební výchova 2
Angličtina pro nejmenší 1
Tvorba ŠVP 1
BOZP, Kritické body - ŠJ 1
BOZP 1


Část VI.
Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí

a) Provedené kontroly ze strany České školní inspekce (datum, typ provedené kontroly, námět), nejlépe doložené kopií jejich závěrů.

Poslední inspekce 9.- 10. 3. 1999.

Téma inspekce: Posouzení činnosti školy
Řízení školy
Podmínky a průběh výchovně vzdělávacího procesu

Závěr:

1) Řízení školy má spíše nadprůměrnou úroveň
2) Podmínky a průběh vých. vzdělávací činnosti jsou na průměrné úrovni

b) Opatření provedená na základě zjištění ČŠI: -Část VII.
Změny ve vedení školy

Situace stejná jako v minulém školním roce.

Část VIII.
Zhodnocení a závěr

Ve výchovně vzdělávací práci jsme se zaměřili na osobnostní rozvoj dítěte,respektování vývojových a věkových zvláštností a individuálních potřeb, citového vnímání, vztahu k okolí a přírodě, rozvíjení fantazie, cítění a myšlení dětí - dle připraveného školního programu.

Dále pak na výchovu ke zdravému životnímu stylu. Spolupracovali jsme s rodiči při vytváření a upevňování zdravých vyživovacích a stravovacích schopností. Zkvalitnili jsme skladbu potravin ve školní jídelně (podávání ovoce a zeleniny v ranních hodinách, celozrnné pečivo a nové potravinové produkty). Nepodařilo se nám zajistit obohacení sortimentu v pitném režimu. Ve svém celku se dá říci, že úkoly tohoto školního roku jsme splnili dobře. Na příjemné atmosféře školy se podílely všechny pracovnice školy, za což jim patří poděkování.V Moravských Knínicích 9. července 2004

Za MŠ zpracovala: Eva Brychtová