.: Výroční zpráva o hospodaření za rok 2003 :.

1. Čerpání dotace od ÚSC a ostatních příjmů

Příjmy:

provozní dotace ÚSC 487 000,00 Kč
tržby za stravování 180 131,50 Kč
příjmy z kroužků 15 050,00 Kč
školkovné 22 590,00 Kč
úroky 627,09 Kč
Celkem 705 398,59 Kč

Výdaje:

spotřeba materiálu 84 392,80 Kč
potraviny 162 345,80 Kč
spotřeba energie 183 131,48 Kč
opravy 22 132,80 Kč
cestovné 1 950,00 Kč
služby 111 242,39 Kč
mzdové náklady 75 042,00 Kč
zákonné sociální pojištění 19 458,00 Kč
zákonné sociální náklady 857,00 Kč
zákonné pojistné,pojištění majetku 10 583,00 Kč
náklady na peněžní služby 15 745,00 Kč
odpisy dlouhodobého hmot. majetku 14 557,50 Kč
Celkem 701 437,77 Kč


2. Čerpání dotace ze SR

Příjmy:

provozní dotace ze SR 2 066 000,00 Kč

Výdaje:

spotřeba materiálu 42 690,00 Kč
cestovné 1 182,00 Kč
DVPP 8 000,00 Kč
ostatní služby 5 000,00 Kč
mzdové náklady 1 475 000,00 Kč
zákonné sociální pojištění 505 049,00 Kč
zákonné sociální náklady 29 079,00 Kč
Celkem 2 066 000,00 Kč

Hospodaření ZŠ Moravské Knínice celkem:

Příjmy:

1. Dotace ÚSC a ost.příjmy 705 398,59 Kč
2. Dotace SR 2 066 000,00 Kč
Celkem 2 771 398,59 Kč

Výdaje:

1. ÚSC 701 437,77 Kč
2. SR 2 066 000,00 Kč
Celkem 2 767 437,77 Kč

Hospodářský výsledek za rok 2003

Celkem 3 960,82 Kč


Zpracovala Ing. Ilona Šojatová