Česká republika

Česká školní inspekce

Jihomoravský inspektorát - oblastní pracoviště

 

 

 

Inspekční  zpráva

 

 

Základní škola  Moravské Knínice, okres Brno - venkov

 

Moravské Knínice, ulice Kuřímská 99

 

Identifikátor školy: 600 110 591

 

Termín konání orientační inspekce: 22. - 23. říjen 2002

 

 

 

 

 

 

Čj.:

122 141/02 - 11070

Signatura:

ol2bw104

 

 

charakteristika školy

Základní škola je příspěvkovou organizací s kapacitou 55 žáků. Její součásti tvoří školní družina (25 žáků), školní jídelna (60 žáků) a od 1. 9. 2002 mateřská škola (23 žáci), která má samostatné prostory na odloučeném pracovišti. Kapacita školy a jejích součástí nebyla v době inspekce překročena. Zřizovatel (Obec Moravské Knínice, Kuřímská 99, PSČ 664 34) institucionální postavení školy vymezil, vzhledem ke změnám školního roku 2002/03, novou  zřizovací listinou č.j.: 437/02 ze dne 7. 8. 2002. Vzdělávání žáků je realizováno dlouhodobě podle zvoleného programu Obecná škola č.j.: 12035/97 - 20 se zaměřením na výuku německého jazyka. Ve školním roce 2002/2003 je organizováno ve dvou třídách se spojeným 1. - 3. a  4. - 5. ročníkem. Integrované žáky škola nevykazuje, žáky cizí národnosti nevyučuje. Školu navštěvují, až na ojedinělé případy, především děti z obce. Údaje uvedené ve výkazu o základní škole Škol (MŠMT) V 3-01/2002 souhlasily se skutečně zjištěným stavem.

 

Předmět inspekční a kontrolní činnosti

Předmětem inspekční/kontrolní činnosti bylo zjištění a zhodnocení:

·      personálních podmínek vzdělávání a výchovy vzhledem ke schváleným učebním dokumentům

·      materiálně-technických podmínek vzdělávání a výchovy vzhledem ke schváleným učebním dokumentům

·      průběhu a výsledků vzdělávání a výchovy v předmětech český jazyk a matematika

·      efektivnosti využívání finančních prostředků přidělených ze státního rozpočtu za období 2001

 

hodnocení personálních podmínek vzdělávání a výchovy vzhledem ke schváleným učebním dokumentům

Výuka českého jazyka a matematiky v 1. - 5. ročníku je zajištěna dvěma učitelkami. Ačkoli jedna nesplňuje podmínky odborné a pedagogické způsobilosti pro první stupeň základní školy, kvalita vzdělávání tím nebyla ohrožena. Vedení školy podporuje další studium zaměstnanců formou jejich účasti na seminářích a kurzech organizovaných akreditovanými institucemi. V posledních letech se učitelky zaměřily především na vzdělávání v oboru speciální pedagogiky a zdokonalování všestranné znalosti německého jazyka získáním státní zkoušky. Pedagogický sbor je ve vzájemném kontaktu a předává si praktické zkušenosti i podněty získané průběžným vzděláváním.

Promyšlená strategie rozvoje školy odráží  mnohaletou znalost jejích výsledků a potřeb. Na ni navazuje krátkodobé plánování, pružná organizace, kontrolní činnost a oboustranný tok informací. Vedení zaměstnanců k aktivní účasti na plnění vytčených priorit je systematické a podnětné. Komplexně je činnost školy vyhodnocována a koordinována na operativních poradách a pravidelných pedagogických radách. Kompetence zaměstnanců deklarují jejich pracovní náplně. Úkoly výchovného poradenství škola plní v součinnosti s pedagogicko-psychologickou poradnou a rodiči. Systematickou pozornost  věnuje žákům se specifickými vzdělávacími potřebami. K prevenci nežádoucích vnějších vlivů působících na žáky využívá výchovnou a naukovou složku vhodných předmětů i bohatou mimoškolní činnost. 

Výuka je organizovaná zčásti v blocích podle charakteru probíraného učiva, ale převážně  podle hodinových dotací jednotlivých předmětů stanovených učebním plánem. Dramatická výchova, jako volná dispozice, prolíná výukou všeobecně vzdělávacích předmětů. Organizace činnosti školy je podložena závaznými vnitřními dokumenty vypracovanými v souladu s ustanoveními příslušných právních předpisů. Jsou konzultovány se zaměstnanci a jejich platná verze je jimi akceptovaná. Velmi dobré interpersonální vztahy podporují vzájemnou neformální komunikaci a důvěru. Celková příznivá atmosféra pozitivně ovlivňuje náročnou organizaci školy podmíněnou charakterem školy i zvoleným vzdělávacím programem. Pružný tok informací je zajištěn k žákům, zaměstnancům i veřejnosti. Mimo školu směřuje především k rodičovskému sdružení, zřizovateli, spádovým školám, ostatním institucím a má velmi dobrou úroveň.

Personální podmínky vzdělávání a výchovy vzhledem ke schváleným učebním dokumentům a sledovaným předmětům mají velmi dobrou úroveň.

 

hodnocení materiálně-technických podmínek vzdělávání a výchovy vzhledem ke schváleným učebním dokumentům

Vnější i vnitřní prostředí školy působí velmi příznivě. Za pěkného počasí žáci mohou využívat přestávky k aktivnímu pohybu na čerstvém vzduchu. Jejich bezpečnost je zajištěna dozory. Výuka probíhá v jedné budově s dostatečně prostornými a estetickými třídami. Jsou účelně vybaveny nábytkem, drobnými pomůckami, zastaralou didaktickou technikou a relaxačními koberci. Chodby umožňují bezproblémový pohyb žáků mimo vyučování. Učitelé mají k dispozici skromné, ale dostačující zázemí. Pro žáky je zajištěn pitný režim i stravování v budově školy. Jedna učebna byla vybavena počítači v rámci projektu Internet do škol. 

Žáci pravidelně pracují s vhodnými učebnicemi, pracovními sešity a drobnými pomůckami. Skromný fond školní knihovny byl rozdělen do tříd a je využíván k příležitostnému zpestření výuky. Pro rozvoj dovedností žáků spojených s genetickou metodou výuky čtení paní učitelka vypracovala vlastní velmi kvalitní učební texty (čítanku). Pro samostudium učitelů i potřeby žáků  škola odebírá  dostatek odborných časopisů.

Prostorové podmínky umožňují nejen plně realizovat požadavky učebních osnov sledovaných předmětů, ale rovněž dodržovat zásady psychohygieny a bezpečnosti. Prioritně je zajišťován nákup učebnic a předepsaných pomůcek pro mladší žáky. Učitelé efektivně a účelně využívali materiály často jimi vyhotovené s ohledem na charakter učiva, specifickou organizaci hodin i individuální potřeby žáků. Školou odebírané časopisy plní motivační funkci směřující nejen ke vzdělávání, ale i zapojení školy do příležitostných soutěží a aktivit, které jsou v nich nabízeny a v nichž žáci dosahují velmi dobrých znalostních výsledků.

Materiálně-technické zdroje vzdělávání a výchovy vzhledem k učebním dokumentům, sledovaným předmětům a všestrannému rozvoji žáků mají velmi dobrou úroveň.

 

hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a výchovy ve škole  ve skupině předmětů 

Realizace vzdělávacích programů

Zvolený vzdělávací program Obecná škola je realizován v souladu se zařazením do sítě škol.

Výuka probíhala v souladu s učebním plánem vzdělávacího programu. Výchovně-vzdělávací cíle sledovaných předmětů respektovaly požadavky platných učebních osnov. Vycházející žáci se vesměs bezproblémově přizpůsobují vzdělávacímu programu Základní škola realizovanému na plně organizovaných spádových školách. Rozdělení ročníků, spojených vždy v jedné třídě, sleduje sice přibližně srovnatelné počty žáků obou tříd, ale především jejich věkovou blízkost. Tím je umožněna častější společná práce dvou i tří oddělení při vyvozování učiva, jeho cyklickém rozvíjení, opakování jevů v hlubší návaznosti, souvislostech a vztazích a příležitostně zařazované blokové výuce.

Povinná dokumentace školy je vzhledem k průběhu a výsledkům vzdělávání a předmětu inspekce průkazně vedena. 

Systém kontroly, zabývající se dodržováním učebních plánů a osnov i analýzou výsledků vzdělávání, je funkční a účinný.

Průběh a výsledky vzdělávání v předmětech český jazyk a matematika 1. - 5. ročník

Částečná absence pedagogické způsobilosti pro daný typ školy se odrazila ve volbě méně vhodných metod a forem práce ve spojeném 4. - 5. ročníku především s ohledem na specifika zvoleného vzdělávacího programu. Naopak získaná vyšší odbornost v matematice pozitivně ovlivnila její výuku probíhající věcně správně a v logické návaznosti s ohledem na její praktické využití. Rozvoj numerických dovedností žáků se projevoval v jimi prezentovaných velmi dobrých výsledcích práce. V českém jazyce je úspěšně realizovaná genetická metoda výuky čtení v prvním ročníku.

Příprava učitelů vycházela z potřeb organizace málotřídní školy. Byla orientovaná především na efektivní využití vyučovacího času jednotlivých oddělení, vhodných pomůcek, metod a forem práce. Naopak méně pozornosti bylo v přípravě některých hodin věnováno relaxaci žáků, rozvíjení jejich komunikativních dovedností a vzájemnému hodnocení a sebehodnocení. Při naplňování vytčených cílů někdy nevyplynula vyváženost vzdělávací a výchovné složky učiva. Většina sledovaných hodin však byla připravena velmi zodpovědně a všestranně. 

Z reakcí žáků jednoznačně vyplynulo, že jim specifický charakter organizace výuky spojených ročníků nedělá potíže. V pokynech zadávaných učiteli se rychle orientovali a převážně bezproblémově samostatně pracovali. Převažovaly metody a formy práce založené na střídání samostatných nebo skupinových činností jednotlivých oddělení. Učitelům většinou zbýval čas i na individuální práci s jednotlivci podle jejich specifických vzdělávacích potřeb. Hodiny se převážně vyznačovaly činnostním pojetím. Žáci pracovali pružně s učebnicemi, pracovními sešity a vhodnými učebními texty připravovanými učiteli. Spolupracovali navzájem a ochotně prezentovali výsledky své práce. Prokazovali velmi dobré znalosti čtení, zběhlost v pamětném počítání i písemné aplikaci mluvnického učiva. I při náročné organizaci vyučování měli v některých hodinách přiměřený prostor k vyjadřování vlastních názorů. Učitelé se většinou snažili podle charakteru učiva na žáky výchovně působit, posilovat jejich sociální kompetence a tím pozitivně přispívat ke komplexnímu rozvoji jejich osobnosti. Výuka v blocích při inspekci zařazena nebyla. Dle zápisů v třídních knihách nacházela uplatnění při navození nebo závěrečném shrnutí probíraného tématického celku.

Členění hodin umožňovalo žákům pracovat podle vlastního tempa v nestresující atmosféře. Přiměřená relaxace většinou prolínala celou vyučovací jednotkou formou střídání činností žáků spojených s pohybem například při organizaci skupinové výuky, práce u tabule, na koberci nebo při zařazování soutěživých a hravých prvků. Častěji byla opomíjena zejména ve vyšších ročnících, kde převažovala frontální práce učitelky vždy s jedním oddělením. Učitelé navozovali příznivou pracovní atmosféru a dbali na zdravý životní styl žáků. Umožňovali jim dle potřeb konzumovat nápoje, které škola v rámci pitného režimu zabezpečuje. Důvěru učitelů žáci nezneužívali.

Výuka byla zabezpečena materiálně natolik, aby mohly být naplňovány didaktické zásady i vytčené cíle. Žáci nejčastěji pracovali s učebnicemi, pracovními sešity, jinými vhodnými učeními texty a doprovodnou literaturou. Učitelé využívali dostupné demonstrační pomůcky, často i takové, které sami nebo ve spolupráci s žáky vyráběli. K nim patří například kopírované materiály, jejichž náročnost obsahu zohledňovala individuální možnosti žáků.  Výsledky své práce dokázali žáci většinou správně ústně interpretovat nejčastěji formou krátkých odpovědí. Ojediněle učitelé úspěšně rozvíjeli i jejich širší komunikativní dovednosti s důrazem na spisovné vyjadřování. Didaktická a výpočetní technika nebyla v době inspekce využita.

Motivace se lépe dařila v průběhu vyučování než na jeho počátku například prostřednictvím  využití příkladů z praxe, životních zkušeností žáků, střídáním jejich činností, zařazováním prvků dramatické výchovy, her, soutěží, ale i výchovou k uvědomělému plnění povinností. Výsledky práce žáků učitelé průběžně kontrolovali, vyhodnocovali, ojediněle klasifikovali. Náročnost hodnocení odpovídala individuálním možnostem žáků a odpovídala jejich věkovým zvláštnostem. Okamžitá zpětná vazba v dosahovaných výsledcích plnila motivační funkci k odstraňování případných nedostatků.  Významnou motivační roli sehrála i neverbální komunikace učitelů vyjadřující míru uspokojení s výsledky práce žáků. Byla směrována výrazně pozitivně. Ze vzájemné komunikace i hodnocení vyplynulo, že dokonalá znalost žáků i jejich rodinného zázemí, podmíněná mimo jiné i jejich nízkým počtem, umožňuje učitelům zcela neformálně zohledňovat jejich individuální potřeby.

Průběh a výsledky vzdělávání měly  celkově velmi dobrou úroveň.         

 

Výsledky vzdělávání a výchovy zjišťované školou

Výsledkům vzdělávání a výchovy je věnovaná náležitá pozornost. Probíhá prostřednictvím neustálé zpětné vazby získávané učiteli při celodenním kontaktu s žáky jak ve vyučování, tak mimo ně. Sešity průběžně kontrolují a výsledky jejich práce v nich uvedené příležitostně klasifikují. Souhrnnější informace o úrovni vzdělávání žáků získávají prostřednictvím interních prověrek z hlavních předmětů, zadávaných obvykle na konci tematického celku či klasifikačního období. Srovnání výsledků práce žáků se spádovými školami, které realizují jiný vzdělávací program, vedení školy neiniciuje. S těmito školami však spolupracuje a adaptaci žáků včetně výsledků jejich práce ověřuje. Své schopnosti talentovaní žáci dále mohou uplatňovat v rozmanitých soutěžích, olympiádách a jiných mimoškolních aktivitách. Příležitostně jsou využívány standardizované srovnávací komerční testy, v nichž žáci prezentovali velmi dobré znalosti. Pravidelná pozornost klasifikaci prospěchu a chování žáků je věnovaná na pedagogických radách. Výsledky jsou adresně projednávány rodiči žáků a obecně jsou vyhodnocovány a zveřejňovány ve Výroční zprávě školy. V případě potřeby škola důsledně spolupracuje s odbornými psychology. Důkazem je školou iniciovaný a zcela ojedinělý přechod mimořádně talentovaného žáka z prvního do třetího ročníku, kde se plně aklimatizoval a zatím dosahuje velmi dobrých učebních výsledků.

 

Další zjištění

·      S platností od 1. 9. 2002 se stala součástí základní školy místní mateřská škola. V důsledku uvedené změny zřizovatel vydal novou zřizovací listinu č. j.: 437/02 s účinností dnem 1. 9. 2002, která v plném rozsahu nahrazuje zřizovací listinu ze dne 30. 10. 2000 s účinností od 1. 1. 2001 včetně dodatku ze dne 31. 12. 2001. Dosud platné rozhodnutí Školského úřadu Brno - venkov č.j.: 4997/2000 o zařazení do sítě škol, předškolních a školských zařízení (dále jen Rozhodnutí) s účinností od 1. 1. 2001 není proto plně v souladu s novou zřizovací listinou. Škola předložila žádost obce Krajskému úřadu Jihomoravského kraje o změnu stávajícího Rozhodnutí ze dne 7. 8. 2002.

·      Nad rámec svých každodenních povinností škola organizuje četné mimoškolní aktivity. V rámci projektu nazvaného „Škola, centrum volného času“ vznikla řada zájmových útvarů s rozmanitým zaměřením umožňujících aktivní využití volného času jak žákům školy, tak  starším žákům i dospělým. Již několik roků je škola zapojená do projektu „Občan“ zaměřeného na ekologickou výchovu. Ve spolupráci se zřizovatelem v rámci uvedeného projektu bylo vybudováno dětské hřiště. V letošním školním roce je budovaná naučná stezka v okolí obce. Dále je škola zapojena do projektů podporujících zdravý životní styl žáků, dodržování jejich práv a zavedení Internetu do škol. Četné vlastní projekty realizuje v rámci výuky.

     Výraznější úspěch získali žáci v matematické olympiádě a srovnávacích testech zaměřených na prověření znalostí v předmětech český jazyk a matematika. Aktivně se zapojují rovněž do soutěží se sportovním zaměřením. K jejich všestrannému rozvoji  přispívají návštěvy divadelních představení a účast na výchovných koncertech. Tradičně je organizovaná škola v přírodě.

     Učitelé i žáci se výrazně podílí na životě obce. Připravují četné kulturní a společenské akce i divadelní představení. Uvedená činnost se neobejde bez těsné spolupráce s místními mimoškolními institucemi.

 

hodnocení efektivnosti využívání prostředků přidělených ze státního rozpočtu vzhledem k účelu jejich poskytnutí a vzhledem k učebním dokumentům za období 2001

·        Dodržení závazných limitů regulace zaměstnanosti

Limit prostředků na platy a limit prostředků na ostatní platby za provedenou práci byl dodržen. Limit počtu zaměstnanců byl naplněn cca z 98%.

·      Kvalita zpracování zúčtování státních prostředků včetně dodržení stanovených termínů

Předložené údaje o finančním vypořádání vztahů se státním rozpočtem (dále jen (SR) jsou věcně v pořádku. Přidělený rozpočet byl vyčerpán v plné výši. Stanovené termíny byly dodrženy.

·      Efektivní využívání finančních prostředků ze státního rozpočtu

Ze státního rozpočtu byly v roce 2001 poskytnuty finanční prostředky ve výši 1 054 tis. Kč na celkové neinvestiční výdaje. Z přidělených finančních prostředků bylo čerpáno zhruba  70,6% na mzdy, 25,6% na povinné odvody a 3,8% na ostatní neinvestiční výdaje.

- Mzdové prostředky

Kontrolou  zařazení zaměstnanců školy do platových tříd a stupňů, stanovení a vyplácení nárokových složek (příplatků za vedení a zvláštních příplatků), nenárokových složek platu  (osobních příplatků a odměn) a plnění podmínek stanovených nařízením vlády pro poskytování dalších platů nebylo zjištěno neefektivní využívání prostředků poskytnutých  ze SR.

- Související odvody do sociálních a zdravotních fondů

Ve sledovaném období byly pravidelně prováděny odvody do sociálních  a zdravotních fondů. Základní příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen FKSP) byl proveden ve správné výši.

- Finanční prostředky na výdaje na učební pomůcky, učebnice a školní potřeby, pokud se žákům  poskytují bezplatně

Na učebnice, školní potřeby a učební pomůcky poskytované žákům bezplatně škola vynaložila z přídělu SR cca 16 tis. Kč. Namátkovou kontrolou prvotních dokladů nebylo zjištěno neefektivní využívání těchto prostředků.

- Finanční prostředky na výdaje související s dalším vzděláváním pedagogických pracovníků

Účelově poskytnuté finanční prostředky ze státního rozpočtu na další vzdělávání pedagogických pracovníků škola vyčerpala ve výši 15 tis. Kč. Namátkovou kontrolou prvotních dokladů nebylo zjištěno neoprávněné čerpání  finančních prostředků ze SR. Účelově určená částka byla převážně použita na kurzy výuky cizích jazyků, semináře pořádané Pedagogickým centrem Brno a  částečně na nákup odborné literatury.

- Ostatní náklady vyplývající z pracovně právních vztahů

Kontrolou použití  finančních  prostředků na osobní ochranné pracovní pomůcky, cestovné a čerpání FKSP nebylo zjištěno neoprávněné použití těchto prostředků.

- Úroveň zpracování výroční zprávy o hospodaření

Předložená výroční zpráva o hospodaření odpovídá požadavkům příslušného zákona.

V kontrolovaném období nebylo ve sledovaných oblastech zjištěno nehospodárné a neefektivní použití prostředků státního rozpočtu. Přidělené finanční prostředky byly řádně zúčtovány se státním rozpočtem.

 

Výčet dokladů, o které se inspekční zjištění opírá

1.    Zřizovací listina č.j.: 437/02 ze dne 7. 8. 2002 s účinností dnem 1. 9. 2002

2.    Rozhodnutí o zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení č.j.: 4997/2000 ze dne 24. 11. 2000 s účinností od 1. 1. 2001

3.    Žádost Krajskému úřadu Jihomoravského kraje o změnu zařazení do sítě škol ze dne 7. 8. 2002 s účinností k 1. 9. 2002

4.    Dotazníky pro rodiče žáků 1. - 5. ročníku základní školy

5.    Výkaz o základní škole Škol. (MŠMT) V 3-01 podle stavu k 30. 9. 2002 

6.    Učební dokumenty Obecná škola č.j.: 12035/97-20 s paltností od 1. 9. 1997, 1. - 5. ročník

7.    Propagační materiály ze života školy, dopisy žáků škole a obci

8.    Dlouhodobý plán školy, roční plán práce 2002/03, tematické plány učiva sledovaných předmětů 2002/03

9.    Inspekční zpráva č.j.: 123-047/98-11070 ze dne 16. 3. 1998

10.Sešity žáků, žákovské knížky ve sledovaných předmětech a třídách

11. Třídní knihy, třídní výkazy a katalogové listy žáků školy, třídní kniha nepovinného   předmětu náboženství a zájmových útvarů pro školní rok 2002/03

12.Vnitřní řád školy

13.Vnitřní řád pro klasifikaci a hodnocení ze dne 7. 2. 2001

14.Centrum volného času (přehled činnosti zájmových kroužků)

15.Plán kontrolní činnosti

16.Materiály k projektům, které škola realizuje

17.Rozvrh hodin ve školním roce 2002/03

18.Záznamy z pedagogických rad

19.Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky

20.Protokoly o komisionálních zkouškách

21.Dokumentace žáků, kteří plní povinnou školní docházku zvláštním způsobem

22.Osobní dokumentace žáků se zdravotním postižením

23.Kniha úrazů

24.Protokoly a záznamy o provedených kontrolách

25.Výroční zpráva o činnosti školy - školní rok 2001/02

26.    Statistický výkaz Škol (MŠMT) P1-04 o pracovnících a mzdových prostředcích v regionálním školství za období 1. – 4. čtvrtletí 2001 ze dne  18. 1. 2002

27.    Vnitřní mzdový předpis ze 7. 1. 2001

28.    Osobní spisy zaměstnanců (doklady potřebné pro zápočet  praxe, potvrzení předchozích zaměstnavatelů, doklady o vzdělávání, popisy pracovních činností, platové výměry, pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti a o provedení práce) osobní číslo 2442, 2455, 24551, 54978, 55253

29.    Přehled odpracovaných pracovních dní všech zaměstnanců školy  05/2001 z 22. 10. 2002

30.    Opis účtového rozvrhu 2001 ze dne 31. 12. 2001, Organizační směrnice pro vedení účetnictví z 2. 1. 2001, Zásady a rozpočet FKSP z 21. 1. 2001

31.    Rozpočet na rok 2001 – náklady a výnosy: ÚR k 8. 10. 2001, ÚR k 25. 10. 2001 a  ÚR k 27. 11. 2001

32.    Rozvaha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací sestavená k 31. 12. 2001 (Úč OUPO 3-02),  výkaz zisku a ztráty organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací sestavená k 31. 12. 2001 (Úč OUPO 4-02), Příloha  organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací sestavená k 31. 12. 2001 (Úč OUPO 5-02) ze dne 26. 3. 2002

33.    Hlavní kniha ze dne 7. 3. 2002, výpisy z obratů účtů 501 52 – (prvotní doklady FD 22, 28, 32, 33, 44, 46, 51, 52, 77), 501 53 – (FD 56, FD 59, FD 78), 501 59 – (FD 72),  501 60 - (PV 52), 512 50 – (PV 57, 69, 70, 71, 74, 79, 80, 91, 94), 518 58 – (PV 3, 10, 44, 54, 55, 63, 72, 73, 78, 81, 82, 83, FD 57, 63), 912 100 - (včetně prvotních dokladů)

34.    Tabulka-Čerpání dotace ze SR k 31. 12. 2001 a tabulka B-Finanční vypořádání ostatních vztahů (FV-2-PO) ze dne 20. 1. 2002

35.    Výroční zpráva o hospodaření za rok 2001 ze dne 16. 1. 2002

 

Závěr

·      Personální podmínky umožňují kvalitní realizaci výchovy a vzdělávání v souladu se zvolenými učebními dokumenty a individuálními dispozicemi žáků. 

·      Prostorové podmínky vzhledem ke sledovaným předmětům jsou optimální. Rezervy byly zjištěny ve vybavení školy novými pomůckami, doplnění knižního fondu o nové tituly v žákovské knihovně a modernizaci didaktické techniky. 

·      Vzdělávání probíhá v souladu s platnými učebními dokumenty. Plnění učebních osnov je  podložené průkazností vedení povinné dokumentace. Ve sledovaných předmětech se žáci do výuky aktivně zapojovali a dosahovali velmi dobrých výsledků. Hospitované hodiny byly velmi dobře připravené a přiměřeně zajištěné pomůckami převážně zhotovovanými učiteli. Účinně se dařilo motivovat žáky v průběhu výuky jejím převažujícím činnostním pojetím. Příznivá atmosféra pozitivně ovlivňovala rozvoj znalostních i sociálních kompetencí žáků. Ojediněle bylo méně pamatováno na rozvíjení širších komunikativních dovedností žáků a jejich aktivní účast při hodnocení dosahovaných výsledků.

·      Škola s prostředky státního rozpočtu dle provedených zjištění nakládala hospodárně a efektivně.  Přidělené finanční prostředky byly se státním rozpočtem řádně zúčtovány.

 

Od poslední orientační inspekce (inspekční zpráva č.j.: 123-047/98-11070) personální a materiální podmínky školy s ohledem na kvalitu vzdělávání ve sledovaných předmětech zůstaly stejné. Učitelé průběžně prohlubují své praktické zkušenosti a odborné znalosti dalším vzděláváním. Tím je ovlivněna kvalita výuky mimo jiné i v oblasti individuálního přístupu k žákům. Zkouší nové metody a formy práce a prokazují nadále velmi dobré organizační schopnosti podmíněné náročností výuky v málotřídní škole. Tomu odpovídaly i triviální znalosti žáků a jejich vystupování. Drobné nedostatky přetrvávají v oblasti důsledného metodického naplňování specifik zvoleného vzdělávacího programu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Složení inspekčního týmu a datum vyhotovení inspekční zprávy

 

 

Razítko

 

 

Školní inspektoři

Titul, jméno a příjmení

Podpis

 

Vedoucí týmu

Mgr. Ludmila Šimáčková

Mgr. Ludmila Šimáčková vr.

 

 

Další zaměstnanci ČŠI

Eva Hrnčířová

Zdeňka Kocianová

 

V Brně dne 7. listopadu 2002

 

 

Datum a podpis ředitele školy stvrzující převzetí inspekční zprávy

 

Datum převzetí inspekční zprávy: 8. 11. 2002

 

 

Razítko

 

Ředitel školy nebo jiná osoba oprávněná jednat za školu

Podpis

Mgr. Jana Halouzková, ředitelka školy

Halouzková vr.

 

 

Dle § 19 odst. 7 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, může ředitel školy podat připomínky k obsahu inspekční zprávy České školní inspekci do 14 dnů po jejím obdržení. Připomínky k obsahu inspekční zprávy jsou její součástí.

 

Hodnotící stupnice

Stupeň

Širší slovní hodnocení

Vynikající

Zcela mimořádný, příkladný.

Velmi dobrý

Výrazná převaha pozitiv, drobné a formální nedostatky, nadprůměrná až spíše nadprůměrná úroveň.

Průměrný

Negativa a pozitiva téměř v rovnováze, průměrná úroveň.

Pouze vyhovující

Převaha negativ, výrazné nedostatky, citelně slabá místa.

Nevyhovující

Zásadní nedostatky, které ohrožují průběh výchovně-vzdělávacího procesu.

 

Plní, je v souladu

Dodržuje, čerpá účelně, efektivně.

Neplní, není v souladu

Nedodržuje, nečerpá účelně, efektivně.

 

 

Další adresáti inspekční zprávy

Adresát

Datum předání/odeslání inspekční zprávy

Podpis příjemce nebo čj.

jednacího protokolu ČŠI

Příslušný orgán státní správy

OÚ jihomoravského kraje

295/2002

 

KÚ jihomoravského kraje

294/2002

Zřizovatel

Obec Moravské Knínice

293/2002

Rada školy

-

 

 

Připomínky ředitelky školy

Datum

Čj. jednacího protokolu ČŠI

Text

-

-

Připomínky nebyly podány