Školní družina

S dětmi pracuje tento kolektiv

ředitelka ZŠ a MŠMgr. Alexandra Ševčíková
vedoucí vychovatelkaBc. Dagmar Staroštíková
e-mail: starostikova@zs-kninice.cz
vychovatelka I. odděleníMgr. Jana Gecová
e-mail: gecova@zs-kninice.cz
vychovatelka II. odděleníBc. Dagmar Staroštíková
e.mail: starostikova@zs-kninice.cz
vychovatelka III. odděleníNatalie Rozmanová
e-mail: rozmanova@zs-kninice.cz

Provoz školní družiny je zajištěn v době od 7.00 – 16.00 hodin.
Budeme chodit odpoledne ven na hřiště, dejte prosím dětem sportovní převlečení na hry venku.
Na odpolední pobyt ve školní družině připravte dětem lehkou svačinku a pití.

Telefon:

  • I. oddělení   799 799 364
  • II. oddělení  731 872 817
  • III. oddělení 799 790 453

Vyzvednutí dítěte ze školní družiny

Snahou školní družiny je hodnotně zaměstnat děti v odpoledních hodinách, prohlubovat a upevňovat znalosti a vědomosti. Při docházce do školní družiny děti plní úkoly vyplývající z výchovného plánu, věnují se zájmové, rekreační i odpočinkové činnosti.

  • Rodiče si mohou vyzvednout své dítě ze školní družiny hned po vyučování (po obědě) nebo až po 15. hodině z důvodu pobytu dětí venku nebo společné činnosti.
  • Dřívější odchod je nutné napsat na omluvenku do ŠD – lísteček, který rodiče obdrží na začátku školního roku. Je k dispozici na webových stránkách v sekci „Ke stažení“.
  • Prosíme o kontakt na další osobu, která může dítě vyzvednout, zapsat na přihlášku.
  • Pokud vyzvedává dítě jiná osoba, než je určena v přihlášce, musí mít plnou moc od rodiče žáka.
  • Pokud rodiče dítě nemohou vyzvednout ve stanovenou dobu, prosíme o telefonické oznámení vychovatelce do ŠD.
  • Pozdní odchody jsou evidovány. Opakované pozdní odchody a nevhodné chování dětí jsou považovány za porušení Školního řádu a v konečném důsledku mohou být důvodem pro ukončení docházky dítěte do ŠD.

Můžete si vytisknout Omluvenku ze ŠD.

Co připravit dětem do školní družiny

Papuče, převlečení na pobyt venku, (starší tepláky, hrací kalhoty, mikina), vše v podepsaném označeném sáčku uložit v družině, kšiltovku. Láhev s pitím na pobyt venku.

Nedoporučujeme nosit do ŠD cenné věci (mobilní telefony, drahé šperky, kalkulačky, koloběžky, nákladné oblečení). Škola nebude hradit jejich ztrátu a neručí za zapomenuté a odložené věci.

Úplata za vzdělávání ve školní družině

Úplata za vzdělávání ve školní družině je stanovena pro žáky na 150,- Kč/měsíc. Částka 50,- Kč je stanovena pro pouze ranní družinu nebo dvě činnosti ve školní družině za týden.

1. platba 600 Kč za září – prosinec do 30. 9. 2023 pouze na účet školy

      27 – 491830227/0100

2.  platba 900 Kč za leden – červen do 31. 1. 2024 pouze na účet školy.

Harmonogram činnosti školní družiny

7.00 - 7.45 hod scházení dětí, spontánní  aktivita, individuální činnost dětí
12.15 hodpřevzetí žáků od třídních učitelek
12.15 - 13.15 hodklidová, odpočinková činnost
13.15 - 15.00 hodrekreační činnost- pobyt venku, rozvoj pohybových, motorických dovedností dětí  na vycházkách, na školním hřišti – každé oddělení individuálně podle rozvrhu školy
15.00 - 15.45 hodzájmové činnosti – rozvoj estetických dovedností při výtvarných a  pracovních činnostech
15.55 hodvyzvednutí dítěte ze ŠD