Školní družina

S dětmi pracuje tento kolektiv

ředitelka ZŠ a MŠMgr. Alexandra Ševčíková
vedoucí vychovatelkaBc. Dagmar Staroštíková
vychovatelka I. odděleníMgr. Jana Gecová
vychovatelka II. odděleníBc. Dagmar Staroštíková
vychovatelka III. odděleníMarie Gabryšová

Provoz školní družiny je zajištěn v době od 7.00 – 16.00 hodin.
Budeme chodit odpoledne ven na hřiště, dejte prosím dětem sportovní převlečení na hry venku.
Na odpolední pobyt ve školní družině připravte dětem lehkou svačinku a pití.

Telefon:

Vyzvednutí dítěte ze školní družiny

Snahou školní družiny je hodnotně zaměstnat děti v odpoledních hodinách, prohlubovat a upevňovat znalosti a vědomosti. Při docházce do školní družiny děti plní úkoly vyplývající z výchovného plánu, věnují se zájmové, rekreační i odpočinkové činnosti.

  • Rodiče si mohou vyzvednout své dítě ze školní družiny hned po vyučování (po obědě) nebo až po 15. hodině z důvodu pobytu dětí venku nebo společné činnosti.
  • Dřívější odchod je nutné napsat na omluvenku do ŠD – lísteček, který rodiče obdrží na začátku školního roku. Je k dispozici na webových stránkách v sekci „Ke stažení“. Jiné omluvenky nelze AKCEPTOVAT!
  • Prosíme o kontakt na další osobu, která může dítě vyzvednout, zapsat na přihlášku.
  • Pokud vyzvedává dítě jiná osoba, než je určena v přihlášce, musí mít plnou moc.
  • Pokud rodiče dítě nemohou vyzvednout ve stanovenou dobu, prosíme o telefonické oznámení vychovatelce do ŠD.
  • Pozdní odchody jsou evidovány. Opakované pozdní odchody a nevhodné chování dětí jsou považovány za porušení Školního řádu a v konečném důsledku mohou být důvodem pro ukončení docházky dítěte do ŠD.

Můžete si vytisknout Omluvenku ze ŠD.

Co připravit dětem do školní družiny

Papuče, převlečení na pobyt venku, (starší tepláky, hrací kalhoty, mikina), vše v podepsaném označeném sáčku uložit v družině, kšiltovku. Láhev s pitím na pobyt venku.

Nedoporučujeme nosit do ŠD cenné věci (mobilní telefony, drahé šperky, kalkulačky, koloběžky, nákladné oblečení). Škola nebude hradit jejich ztrátu a neručí za zapomenuté a odložené věci.

Úplata za vzdělávání ve školní družině

Úplata za vzdělávání ve školní družině je stanovena pro žáky na 100,- Kč/měsíc. Částka je snížena na 50,- Kč v případě, že se žák účastní jedné činnosti ŠD.

1. platba 400,-Kč za září – prosinec do 30. 9.2022 pouze na účet školy

      27 – 049 183 0227/0100

2.  platba 600,-Kč za leden – červen do 31. 1.2023 pouze na účet školy.

Harmonogram činnosti školní družiny

7.00 - 7.45 hod scházení dětí, spontánní  aktivita, individuální činnost dětí
12.15 hodpřevzetí žáků od třídních učitelek
12.15 - 13.15 hodklidová, odpočinková činnost
13.15 - 15.00 hodrekreační činnost- pobyt venku, rozvoj pohybových, motorických dovedností dětí  na vycházkách, na školním hřišti – každé oddělení individuálně podle rozvrhu školy
15.00 - 15.45 hodzájmové činnosti – rozvoj estetických dovedností při výtvarných a  pracovních činnostech
15.55 hodvyzvednutí dítěte ze ŠD