Školní družina

Informace o školní družině

S dětmi pracuje tento kolektiv

ředitelka ZŠ a MŠMgr. Hana Burianová
vedoucí vychovatelkaBc. Dagmar Staroštíková
Vychovatelky školní družiny
ŠD I. oddělení 1. a 2. ročníkMgr. Jana Gecová
ŠD II. oddělení 3., 4. a 5. ročníkBc. Dagmar Staroštíková

Provoz školní družiny je zajištěn v době od 7.00 – 16.00 hodin.
Budeme chodit odpoledne ven na hřiště, dejte prosím dětem sportovní převlečení na hry venku.
Na odpolední pobyt ve školní družině připravte dětem lehkou svačinku a pití.

Telefon:

Vyzvednutí dítěte ze školní družiny

Snahou školní družiny je hodnotně zaměstnat děti v odpoledních hodinách, prohlubovat a upevňovat znalosti a vědomosti. Při docházce do školní družiny děti plní úkoly vyplývající z výchovného plánu, věnují se zájmové, rekreační i odpočinkové činnosti.

  • Rodiče si mohou vyzvednout své dítě ze školní družiny hned po vyučování (po obědě) nebo až v 15.00 h z důvodu pobytu dětí venku nebo společné činnosti.
  • Dřívější odchod je nutné napsat na omluvenku do ŠD – lísteček, který rodiče obdrží na zač. šk. roku. Je k dispozici na webových stránkách v sekci „Ke stažení“. Jiné omluvenky nelze AKCEPTOVAT!
  • Rodiče jsou povinni vyzvednout dítě ze ŠD nejpozději do 15.55 hod.
  • Prosíme o kontakt na další osobu, která může dítě vyzvednout.
  • Prosíme o kontakt na další osobu, která může dítě vyzvednout, zapsat na přihlášku.
  • Pokud rodiče dítě nemohou vyzvednout ve stanovenou dobu, prosíme o telefonické oznámení vychovatelce do ŠD.
  • Z důvodu častého vyzvedávání dětí po 16.00 hodině jsme nuceni zavést toto opatření: Pozdní ODCHOD bude evidován. Opakované pozdní odchody a nevhodné chování dětí jsou považovány za porušení Školního řádu a v konečném důsledku mohou být důvodem pro ukončení docházky dítěte do ŠD.
  • Pokud vyzvedává dítě jiná osoba, než je určena v přihlášce, musí mít plnou moc.

Můžete si vytisknout Omluvenku ze ŠD.

Co připravit dětem do školní družiny

Papuče, převlečení na pobyt venku, (starší tepláky, hrací kalhoty, mikina), vše v podepsaném označeném sáčku uložit v družině, kšiltovku. Láhev s pitím na pobyt venku.

Nedoporučujeme nosit do ŠD cenné věci (mobilní telefony, drahé šperky, kalkulačky, koloběžky, nákladné oblečení). Škola nebude hradit jejich ztrátu a neručí za zapomenuté a odložené věci.

Úplata za vzdělávání ve školní družině

Úplata za vzdělávání ve školní družině je stanovena pro žáky na 100,- Kč za 1 měsíc. Platíme vždy za 4 měsíce (září – prosinec) do 29. 9. 2021 pouze na účet školy:

27 – 049 183 0227/0100.

Platba na další období bude v lednu následujícího roku stejným způsobem:
1. 1. 2022 – 28. 6. 2022, 6x 100 Kč, t.j 600,- Kč.

Harmonogram činnosti školní družiny

7.00  - 8.40 h scházení dětí, spontánní  aktivita, individuální činnost dětí
12.15převzetí žáků od třídních učitelek
12.15 – 13.15 hklidová, odpočinková činnost
13.15 – 15.00 hrekreační činnost- pobyt venku, rozvoj pohybových, motorických dovedností dětí  na vycházkách, na školním hřišti – každé oddělení individuálně podle rozvrhu školy
15.00 – 15.45 hzájmové činnosti – rozvoj estetických dovedností při výtvarných a  pracovních činnostech