Přehled přijatých dětí do mateřské školy

Podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb., od 1. ledna 2012 rozhodnutí o přijetí již nebude automaticky zasíláno, ale bude oznámeno novým způsobem

  • zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí na přístupném místě ve škole – hlavní dveře

      u vchodu školy a na nástěnce před Obecním úřadem

Školský zákon č. 561/2004 Sb., ve znění k 1.1.2012, § 183, odst. 2. Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a v případě základní školy též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění.  Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

PŘEHLED ZDE