Konkurz na ředitelku/ředitele ZŠ


Starosta obce Moravské Knínice vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, konkurzní řízení na obsazení místa

ŘEDITELE/KY
Základní školy a Mateřské školy Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace,
se sídlem Kuřimská 99, Moravské Knínice, 664 34 p. Kuřim

Požadavky:

 • předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činností ředitele/ředitelky školy podle zákona
 • č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • délka pedagogické praxe v souladu s § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických
 • pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (nejméně 4 roky)
 • znalost školské problematiky a souvisejících právních předpisů
 • osobnostní předpoklady pro pracovní místo ředitele/ředitelky základní a mateřské školy (organizační a řídící schopnosti, občanská a morální bezúhonnost, znalost českého jazyka, zdravotní způsobilost)

Náležitosti písemné přihlášky:

 • název konkurzního řízení, jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo
 • trvalého pobytu, příp. korespondenční adresa, kontaktní spojení (telefonní číslo, příp. e-mail) a podpis

K přihlášce je nutné přiložit:

 • strukturovaný životopis
 • ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání
 • ověřené kopie dokladů o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe, včetně funkčního zařazení
 • originál, popř. ověřenou kopii výpisu z Rejstříku trestů (ne starší 2 měsíců)
 • originál, popř. ověřenou kopii lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu pozice ředitele/ky (ne starší 2 měsíců)
 • koncepci vedení školy (max. rozsah 5 normostran)

Předpokládaný nástup: 01.08.2022

Přihlášku se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami doručte na adresu:

Obec Moravské Knínice,
Kuřimská 99, Moravské Knínice 664 34

nebo přímo na Obecní úřad Moravské Knínice, a to nejpozději do 02.05.2022, 16:00 hodin.

Obálku označte slovy: “KONKURZ – NEOTVÍRAT“.

Jiří Hanák
starosta obce v.r.