Podrobné informace k zahájení školního roku 2021-2022

Vážení rodiče,
ve středu 1. 9. 2021 zahájíme nový školní rok 2021/2022.

Podmínkou osobní přítomnosti žáka na vzdělávání je:
a) žák nemá příznaky onemocnění COVID-19
b) žák podstoupil vyšetření prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který si provedl sám nebo které mu byly provedeny jinou osobou a které mu poskytla škola (dále jen „preventivní antigenní test“), a prokáže se negativním výsledkem tohoto vyšetření.
c) podmínka se považuje za splněnou, pokud osoba doloží, že:

  • prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
  • má negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin, a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů
  • má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

Testování ZŠ Moravské Knínice:
1) prozatím MŠMT naplánovalo 3 termíny testování: středa 1. 9. 2021, pondělí 6. 9 2021 a čtvrtek 9. 9. 2021
2) testování bude opět odborně provádět lékařka MUDr. Martina Ondrová Ph.D., případně se děti mohou testovat samy. Ve středu 1. 9. 2021 bude p. Ondrová přítomna mimořádně pouze do 8.10h.
3) testování bude probíhat opět v prostorách školní družiny v přízemí. Před školu se žáci dostaví ve stanovený čas (viz tabulka)

Čas středa 1. 9. 2021
7:30 h 1. ročník
7:50 h 2. ročník
8:00 h 3. ročník
8:15 h 4. ročník
8:25 h 5. ročník

Rozpis na další dny testování dostanou děti ve škole do pátku do deníčku.
4) Otestované žáky odvede do školy třídní učitelka.
5) První školní den není ranní družina, odpolední končí ve 14. hodin. Další dny je provoz školní družiny od 7.00 – 16.00h.

Nebude-li žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

V případě, že výsledek preventivního testu je pozitivní, je škola povinna kontaktovat zákonného zástupce žáka a sdělit mu výsledek preventivního testu. Škola vystaví žákovi potvrzení o pozitivním výsledku testu s uvedením dne a času provedení testu. Žák je povinen bezodkladně opustit školu; v případě žáka, který nemůže samostatně opustit školu, je škola povinna bezodkladně zajistit jeho oddělení od ostatních osob a zákonný zástupce nebo jiný doprovod je povinen jej ve škole vyzvednout.

Zákonný zástupce žáka je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním výsledku testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost.

Moravské Knínice 27. 8. 2021
Mgr. Hana Burianová, ředitelka školy