Zápis do základní školy

Blíží se zápis do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2021-2022 pro spádovou obec Moravské Knínice.
MŠMT vydalo doporučení v současné situaci k zápisům. Po dohodě se zřizovatelem bude zápis do základní školy probíhat bez přítomnosti dítěte zákonných zástupců od 2. dubna 2021 do 25. dubna 2021 podle platných mimořádných opatření v dané době.

Termín konání
„Sběr“ žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání se koná v době od 2. 4. 2021 – 25. 4. 2021. Všechny došlé žádosti do 25. dubna 2021 budou potom vyhodnoceny a 5. května 2021 bude vyvěšena tabulka přijatých a nepřijatých dětí na dveřích základní i mateřské školy a na webových stránkách školy podle kritérií pro přijímání do základní školy.

Formuláře „žádost a zápisní lístek“, pro přijetí a „žádost o odklad PŠD“ do ZŠ najdete na stránkách školy v sekci Ke stažení.

Způsob podání žádosti
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k základnímu vzdělávání – přihlášku doručit následujícími způsoby:
1. do datové schránky školy ks4mfis (každá škola má svou datovou schránku)
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)
3. poštou
4. osobní podání: 20. dubna 2021 od 13.00 – 16.00 hod v základní škole v Moravských Knínicích

V případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách školy. Na webových stránkách bude viset rozpis podle času, aby nedošlo k hromadění zákonných zástupců. (respirátory, ochranné rukavice)

Časový rozpis pro zápis do ZŠ 20. dubna 2021

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Při podání žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 34b odst. 2 školského zákona, kterými jsou:
• jméno a příjmení žadatele (dítěte)
• datum narození
• místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu)
• označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní škola)
• podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje)

S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou je zároveň podstatné zjišťovat:
• jméno a příjmení tohoto zástupce
• místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.
Pro doložení rodných listů platí, že stačí přinést nebo odeslat jejich prostou kopii dálkovým způsobem.
Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitelka školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.

Odklad povinné školní docházky

Rodiče nebo zákonní zástupci, kteří žádají pro své dítě odklad povinné školní docházky se dostaví také k zápisu výše uvedenou možností a doloží:
1. žádost a zápisový lístek pro přijetí
2. vyplněnou žádost o odklad povinné školní docházky
3. doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře( dětský lékař) nebo klinického psychologa

Den otevřených dveří se letos konat nebude.

Pokud bude na konci školního roku z epidemiologického hlediska situace příznivá, je možné uspořádat pro přijaté děti a jejich rodiny společné setkání dodatečně.

Mgr. Hana Burianová
ředitelka školy

Dokumenty

  • Žádost o odklad školní docházky pro šk. rok 2021-2022
  • Zápisní lístek a Žádost o přijetí dítěte do ZŠ pro šk. rok 2021-2022
  • Kritéria pro přijímání dětí do ZŠ pro šk. rok 2021-2022