Zápis do mateřské školy

Blíží se zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021-2022 pro spádovou obec Moravské Knínice.

MŠMT vydalo doporučení v současné situaci k zápisům. Po dohodě se zřizovatelem bude zápis do mateřské školy probíhat bez přítomnosti dítěte zákonných zástupců od 3. května 2021 – 14. května 2021 podle platných mimořádných opatření v dané době.

Termín konání
„Sběr“ žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání se koná v době od 3. května 2021 – 14. května 2021. Všechny došlé žádosti do 14. května 2021 budou potom vyhodnoceny a 26. května 2021 bude vyvěšena tabulka přijatých a nepřijatých dětí na dveřích základní i mateřské školy a na webových stránkách školy podle kritérií pro přijímání do mateřské školy.

Formuláře „žádost a zápisní lístek“, pro přijetí a „evidenční list strana A, strana B“ do MŠ najdete na stránkách školy v sekci Ke stažení nebo dole pod příspěvkem.

Způsob podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání – přihlášku doručit následujícími způsoby:
1. do datové schránky školy ks4mfis (každá škola má svou datovou schránku)
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)
3. poštou
4. osobní podání: 13. 5. 2021 13.00 – 16.00 hod v přízemí v základní škole v Moravských Knínicích
V případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách školy. Na webových stránkách bude viset rozpis podle času, aby nedošlo k hromadění zákonných zástupců. (respirátory, ochranné rukavice)

Časový rozpis pro zápis do MŠ 13. května 2021

Časový rozpis pro zápis do MŠ 13. května 2021
Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.
– při podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 34 odst. 2 školského zákona, kterými jsou:
– žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
– zápisový lístek
– kopii rodného listu
– evidenční list s potvrzením o očkování – doložení řádného očkování
(zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického lékaře na evidenčním listu – vhodné je předem kontaktovat lékaře telefonicky)

S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou je zároveň podstatné zjišťovat:
• jméno a příjmení tohoto zástupce
• místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.
Pro doložení rodných listů platí, že stačí přinést nebo odeslat jejich prostou kopii dálkovým způsobem.
Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitelka školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.

Den otevřených dveří se letos konat nebude.

Pokud bude na konci školního roku z epidemiologického hlediska situace příznivá, je možné uspořádat pro přijaté děti a jejich rodiny společné setkání dodatečně, například na zahradě mateřské školy.

Dokumenty

  • Žádost o přijetí dítěte do MŠ a Zápisní lístek do MŠ na šk. rok 2021-2022
  • Kritéria pro přijímání dětí do MŠ pro šk. rok 2021-2022
  • Evidenční list dítěte pro MŠ