Informace k zápisu do ZŠ

Vážení rodiče,

blíží se zápis do 1. ročníku základní školy. MŠMT vydalo doporučení v současné situaci k zápisům. Po dohodě se zřizovatelem bude zápis do základní školy probíhat bez přítomnosti dítěte zákonných zástupců od 6. dubna 2020 do 28. dubna 2020.

V tomto období se koná „sběr“ žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání. Všechny došlé žádosti do 28. dubna budou potom vyhodnoceny a 6. května 2020 bude vyvěšena tabulka přijatých a nepřijatých dětí podle kritérií pro přijímání do základní školy.

Formuláře pro žádost o přijeti do ZŠ najdete na stránkách školy v sekci „Ke stažení“.

Podání žádosti
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k základnímu vzdělávání – přihlášku doručit následujícími způsoby:
1. do datové schránky školy ks4mfis (každá škola má svou datovou schránku)
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)
3. poštou
4. osobní podání: 28. dubna 2020 13.00 – 16.00 hod v základní škole

V případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách školy. Na webových stránkách bude viset rozpis podle času, aby nedošlo k hromadění zákonných zástupců.

Časový rozpis pro zápis do ZŠ 28. dubna

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Při podání žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 34b odst. 2 školského zákona, kterými jsou:
jméno a příjmení žadatele (dítěte)
datum narození
místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu)
označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní škola)
podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje)

S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou je zároveň podstatné zjišťovat:
jméno a příjmení tohoto zástupce
místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Pro doložení rodných listů platí, že stačí odeslat jejich prostou kopii dálkovým způsobem.

Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.

Dokumenty

  • Žádost o odklad školní docházky pro šk. rok 2020-2021
  • Zápisní lístek a Žádost o přijetí dítěte do ZŠ pro šk. rok 2020-2021