Informace k zápisu do MŠ

Vážení rodiče,

blíží se zápis do mateřské školy. MŠMT vydalo doporučení v současné situaci k zápisům do mateřské školy. Po dohodě se zřizovatelem bude zápis do mateřské školy probíhat bez přítomnosti zákonných zástupců od 2. května 2020 do 15. května 2020.

V tomto období se koná „sběr“ žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání. Všechny došlé žádosti do 15. května budou potom vyhodnoceny a 22. května 2020 bude vyvěšena tabulka přijatých a nepřijatých dětí podle kritérií pro přijímání do mateřské školy.

Formuláře pro žádost i text čestného prohlášení k očkování najdete na stránkách školy v sekci „Ke stažení“.

Podání žádosti
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání – přihlášku doručit následujícími způsoby:
1. do datové schránky školy ks4mfis (každá škola má svou datovou schránku)
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)
3. poštou
4. osobní podání: 14. května 2020 od 13.00 – 16.00 hod v základní škole
v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách školy. Na webových stránkách bude viset rozpis podle času, aby nedošlo k hromadění zákonných zástupců.

Časový rozpis pro zápis do MŠ 14. května

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Při podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 34b odst. 2 školského zákona, kterými jsou:
jméno a příjmení žadatele (dítěte)
datum narození
místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu)
označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní mateřská škola)
podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje)

S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou je zároveň podstatné zjišťovat:
jméno a příjmení tohoto zástupce,
místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Pro doložení rodných listů platí, že stačí odeslat jejich prostou kopii dálkovým způsobem.

Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.

Doložení řádného očkování dítěte
Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:
1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (Vzor prohlášení o očkování dítěte), a
2. doloží kopii očkovacího průkazu.

Ředitel školy porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem – tedy porovná, zda dítě bylo očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má mít. Očkovací kalendář, který plyne z právních předpisů, je k této informaci přiložen.

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

Dokumenty

  • Žádost o přijetí dítěte do MŠ a Zápisní lístek do MŠ na šk. rok 2020-2021
  • Kritéria pro přijímání dětí do MŠ pro šk. rok 2020-2021
  • Evidenční list dítěte pro MŠ
  • Prohlášení o očkování dítěte