Základní škola

Zápis do základní školy pro šk. rok 2017-2018

Zápis do první třídy pro spádovou obec Moravské Knínice se koná 11. dubna 2017. Zápis proběhne v budově základní školy v době od 13.00 – 16.00 hodin.

K zápisu přijdou děti narozené od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011 a starší.  

Vezměte s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz zákonných zástupců.
Žádost o přijetí do ZŠ a zápisní lístek si můžete si vyzvednout od 1. dubna 2017 v ředitelně základní školy nebo níže.

Žádost o přijetí dítěte do ZŠ pro šk. rok 2017-2018 Dokument ve formátu PDF 208 KB
Zápisní lístek do ZŠ pro šk. rok 2017-2018 Dokument ve formátu PDF 198 KB
Žádost o odklad školní docházky pro šk. rok 2017-2018 Dokument ve formátu PDF 277 KB

Základní škola

v Moravských Knínicích je právní subjekt, který tvoří základní škola, mateřská škola, školní družina, školní jídelna a školní jídelna – výdejna. Je školou málotřídní, navštěvují ji žáci 1.-5. ročníku, kteří jsou rozděleni do tří tříd. Spojení dětí různého věku ve třídě podporuje přátelský vztah a vzájemnou spolupráci mezi dětmi.

Ve školním roce 2016-2017 navýšila škola kapacity jednotlivých částí školy z důvodu vyššího nárůstu počtu žáků. Do první třídy nastoupí 20 žáků a tím překročíme současnou kapacitu školy. Ta bude navýšena celkem na 75 žáků. Škola bude mít 2 oddělení školní družiny, první oddělení pro žáky 1. ročníku, druhé oddělení budou tvořit žáci 2. a 3. ročníku.

Od 1. září 2016 bude přemístěna třída mateřské školy II. z budovy školy na Kuřimské ulici do prostoru v sokolovně na ulici U Sokolovny 161, a to dočasně na jeden rok, než se dokončí přístavba nového křídla původní mateřské školy U Školky 210.

Také se navýšila kapacita školní jídelny v mateřské škole I. na ulici U Školky a školní jídelny – výdejny v základní škole.

S nárůstem žáků stoupá a mění se kolektiv pracovníků v ZŠ a MŠ.

V prvním až pátém ročníku vyučujeme podle svého školního vzdělávacího programu „Škola poznání“. Tento vzdělávací program naší školy nabízí možnost zpestření výuky didaktickými hrami, projektovým vyučováním – řešení úkolů běžného života jako součást výuky, vyučováním v blocích, integrovaným učením. Podporuje zájem dětí o život a rozvoj obce, oživuje lidové tradice a zvyky.

S výukou cizího jazyka – angličtiny, začínáme od 3. ročníku. Pro žáky 1. a 2. ročníku je připraven kroužek angličtiny, kde se hravou formou seznamují s prvními slovíčky, učí se básničky a písničky. Přechod k výuce ve 3. ročníku jim později nedělá žádné potíže.

Mimořádně nadaní žáci se připravují na přijímací zkoušky na víceletá gymnázia. Žáci se specifickými vzdělávacími potřebami se mohou učit podle individuálního vzdělávacího plánu, aby zvládly učivo daného ročníku.

Po skončení 5. ročníku pokračují žáci ve školní docházce na ZŠ Jungmannova v Kuřimi nebo mohou nastoupit do ZŠ Tyršova Kuřim a ZŠ Veverská Bítýška.

Během školního roku se žáci účastní školních soutěží – vědomostních i sportovních, čekají na ně návštěvy divadelních představení, exkurze, výchovné koncerty, výstavy, škola v přírodě apod.

Informace o jednotlivých třídách:

I. třída
II. třída
III. třída

Provoz školy

Provoz v základní škole7.00 – 16.00 hodin
Provoz v mateřské škole7.00 – 16.00 hodin
Provoz ve školní družině7.00 – 16.00 hodin

V době vyučování škola žákům zajišťuje:

 • pitný režim – čaj, šťáva, voda
 • Projekt Mléko do škol – státem dotované mléčné výrobky
 • Projekt Ovoce do škol – státem dotované ovocné a zeleninové výrobky
 • stravování ve školní jídelně
 • pohybové činnosti o přestávkách
 • účast na školních soutěžích – vědomostních, sportovních a výtvarných
 • návštěvy divadelních představení, exkurze, výchovné koncerty
 • školu v přírodě
 • plavecký výcvik

V průběhu školního roku s dětmi pracuje tento kolektiv.

Během roku pořádáme pro děti, rodiče a všechny ostatní z Moravských Knínic:

 • Drakiáda – tradičně na Hásově kopci
 • další ročník Uspávání zvířátek, tentokrát uspíme „Cvrčky“
 • během roku projektové dny
 • Velkou lední revue na ledě
 • dětský karneval ve spolupráci se SRPŠ
 • Jarní výstava dětských prací s jarmarkem
 • lidové zvyky a tradice
 • výtvarné, písničkové a recitační soutěže
 • návštěva divadelních představení dětí, které ještě naši mateřskou školu nenavštěvují
 • další společné akce

Centrum volného času:

Součástí školy je i Centrum volného času, které
dětem nabízí kroužek pohybové hry a kroužek angličtiny. Ve spolupráci se ZUŠ Kuřim
je organizována výuka hry na flétnu a klávesové nástroje. Podílí se také na pořádání
sportovních a kulturních akcí v obci.

Školní hrátky:

Několikrát do roka pořádáme pro žáky opakování a procvičování učiva v praxi, motivačně k ročním obdobím. Žáci pracují ve skupinách, učí se komunikovat, spolupracovat apod.

Spolupráce školy s dalšími subjekty (jiné školy):

Mateřská škola Jinačovice – společná divadelní představení, návštěva ekologických center, spolupráce ped. sboru.

ZŠ Rozdrojovice, Čebín, Chudčice – společné návštěvy divadel, kulturních akcí, plavecký výcvik, den dětí.

ZŠ Tyršova a Jungmannova Kuřim a Veverská Bitýška – spolupráce při přechodu žáků z 5. ročníku.

Pobočka ZUŠ Kuřim – výuka flétny a klávesových nástrojů.

Dům dětí a mládeže Kuřim – zájmové kroužky, dílničky pro žáky, Pohádková cesta lesem.

Ve spolupráci s bývalými žáky – školy vznikla před mnoha lety myšlenka uspořádat Pohádkový les pro děti. Každoročně tuto akci připravují pro naše žáky školy a pro děti ze školky, na závěr je připraveno opékání špekáčků.

Občanská a zájmová sdružení – TJ Sokol Moravské Knínice – gymnastika, Místní knihovna v Moravských Knínicích – beseda, Regionální knihovna v Kuřimi – beseda.

Spolupráce školy s Pedagogickými centry – zúčastňujeme se dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků na školeních a seminářích pořádaných NIVD Brno, Středisko služeb škole Brno, paní Jenčkovou apod.

Lektorská činnost paní ředitelky pro Vzdělávací zařízení Středisko služeb škole Brno, Pedagogické centrum Pardubice, Svitavy, Ústí nad Orlicí.

Organizace školního roku 2016-2017

Zahájení školního vyučování3. 9. 2018
Podzimní prázdniny29. 10. - 30. 10. 2018
Vánoční prázdniny22. 12. 2018 - 2. 1. 2019
Výuka začíná3. 1. 2019
Vysvědčení za I. pololetí31. 1. 2019
Pololetní prázdniny1. 2. 2019
Jarní prázdniny11. 2. – 17. 2. 2019
Velikonoční prázdniny18. 4. a 19. 4. 2019
Ukončení vyučování28. 6. 2019
Školní rok 2019 - 2020 začíná2. 9. 2019

Učební plán 2016-2017

ŠVP 1. – 5. ročník
1. ročník2. ročník3. ročník4. ročník5. ročník
ČJ9ČJ9ČJ8ČJ8ČJ8
M4M4M5M5M5
PRV2PRV2AJ4AJ4AJ4
HV1HV1PRV3PŘ a VL3PŘ a VL3
VV2VV2HV1HV1INF1
TV2TV2VV1VV1HV1
SP1SP1TV2TV2VV2
SP1SP1TV2
celkem2121252526

Zvonění 2016-2017:

1. hodina8:008:45
2. hodina8:559:40
3. hodina9:5510:40
4. hodina11:0011:45
5. hodina11:5512:40
6. hodina12:4513:30
7. hodina13:3514:20