Zápis do základní školy

Zápis do první třídy pro spádovou obec Moravské Knínice se koná 10. dubna 2018 v době od 13.00 -16. 00 hodin ve dvou třídách v 1. poschodí v budově základní školy.

Rodiče budou o výsledku správního řízení vyrozuměni listinou, která bude umístěna na vchodových dveřích ZŠ a MŠ Moravské Knínice a na internetových stránkách školy.
Při zápise do základní školy bude každému účastníkovi přiděleno registrační číslo. Zde bude mít zákonný zástupce uveden i termín vyhlášení výsledků.

K zápisu – k plnění povinné školní docházky se dostaví tyto děti:
• Děti, které dovrší do 31. 8. 2018 šest let věku.
• Děti po odkladu školní docházky.
• Děti narozené 1. 9. 2012 – 31. 6. 2013, pokud splní zákonem stanovená kritéria („nešestileté děti“, dokládající doporučení příslušného školského poradenského zařízení a zároveň doporučením odborného lékaře nebo klinického psychologa.).
• Při zápise doloží zákonný zástupce doklad o trvalém bydlišti dítěte a svůj občanský průkaz (doklad totožnosti).
• Pokud má dítě trvalé bydliště jiné než zákonní zástupci, předloží zákonný zástupce
u zápisu doklad z matriky, v němž je uveden trvalý pobyt dítěte.
• Žádost o přijetí do ZŠ, zápisní lístek a žádost o odklad školní docházky si můžete si vyzvednout od 1. dubna 2018 v ředitelně základní školy nebo ve své mateřské škole, dále budou formuláře umístěny na webových stránkách školy v sekci „Ke stažení“.
• K zápisu se dostaví zákonný zástupce dítěte s vyplněným zápisním lístkem a žádostí o přijetí ke vzdělávání.
• S žádostí o odklad školní docházky a se žádostí k zápisu je nutné se vždy dostavit do školy a nahlásit odklad.
• Žádost o odklad povinné školní docházky musí zákonný zástupce doložit nejpozději
do 30. 4. 2018 s příslušným doporučením školského poradenského zařízení a zároveň doporučením odborného lékaře nebo klinického psychologa. (Pokud jsou rodiče rozhodnuti pro odklad školní docházky svého dítěte, je vhodné si doporučení vyřídit již v březnu, neboť poradny jsou přetížené.)

KRITERIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2018-2019
1. Všechny děti ze spádového obvodu Moravské Knínice (tj. děti s místem trvalého pobytu v příslušném obvodu spádové školy) mají nárok na přednostní přijetí k základnímu vzdělávání před ostatními dětmi z nespádového obvodu.

2. Škola může přijmout děti z nespádového obvodu, pokud nepřesahuje počet žádostí možnosti kapacity počtu žáků první třídy i dalších tříd) v souvislosti s organizací málotřídní školy.